ภาพกิจกรรม
การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( ภาคทฤษฎี ) ปีการศึกษา 2558 ( 18-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 987 ครั้ง

รองผู้อำนวยการฯ อรัญ ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส. 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2559