ภาพกิจกรรม
แผนกวิชาช่างก่อสร้างร่วมสัมมนา มอก. ( 18-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 788 ครั้ง

ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำคณะครู และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต และเหล็ก) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อให้นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษา ได้เข้าใจในบทบานหน้าที่ของ สมอ. การจัดทำมาตรฐาน มอก. ข้อกำหนด มอก. การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มความรู้ด้านการมาตรฐานให้กับอาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบวิชาชีพ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559