ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ ( 11-01-2559 ) เพิ่มโดย อรพินท์ | เปิดดูทั้งหมด 1214 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน นำเสนอผลงานให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชม อาทิเช่น นิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่